Çerçeve, Çerçeveci

Posts tagged ‘resimleri çerçeve’

Çerçeveci

Artconsept 3ayrı şubesinde 1000 e yakın çerçeve çeşidiyle hizmetinizde….

100 ayrı paspartu örneğiyle,özenli işçilik….

Özel makinalarımızla….

Hizmetinizdeyiz…..

Çerçeve, Çerçeveci

Reklamlar

Çerçeveci

Sanatçıların, öğrencilerin, kursların, okulların, firmaların düzenlediği sergiler için özel çerçeveleme yapmaktayız.
Üç ayrı şubemizde bulunan 1000 e yakın çerçeve modeli, paspartu çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.Ekibimizle yerinizde sunum, adrese teslim. Adetli siparişlerde özel indirimler.

Çağdaş Resim Nedir ?

Akımlar birbirine benzemez ve kendinden öncekini tekrarlamaz. Resim sanatı özgürlüğüne 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra kavuşmuştur.

* Çağdaş resim akımlarının doğmasındaki sebepler :
– Gerçekleri arama tutkusunun uyanması.
– Endüstrinin gelişmesi ile deney ve metotların önem kazanması.
– İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen sosyoloji, psikoloji, pedagoji, psikiyatri gibi bilimlerin doğması.

Kişi ve toplum hayatında meydana gelen bu değişmeler, resim sanatını çok etkiledi. Bu devir sanatçılarının görüşleri “Gerçek, işte güzel olan şey.” cümlesinde toplandı. Böylece o devre kadar atölye havası içerisinde yaratılan ve yaşatılan klasik ve romantik resim sanatı anlayışı, yerini realist görüşlere bıraktı. Bu şekilde filizlenen çağdaş resim sanatı, bazı aşamalar yaparak günümüze kadar geldi. Her resim akımı bir öncekinin etkisi ya da tepkisi ile meydana gelmiştir. Çağdaş resim akımları genellikle modern resim olarak tanımlanırdı. Bazen de bu akımlar yadırganırdı .

* Realizm akımı (Gerçekçilik)
Bu akımdan önce dinı konular, saray ve saray yaşantıları, seçkin kişilerin portreleri ve en güzel manzaralar özenle seçilip işlenirdi. Doğayı olduğundan daha güzel ve yüksek göstermek gelenek halini almıştı. Oysa doğayı olduğu gibi anlamak, toplumun yaşamını gerçek olarak canlandırmak gerekti. işte Millet, Courbet, Daumier gibi ressamlar, halkın yaşantılarını konu alıp, hayatı ve doğayı olduğu gibi yansıtmışlardır.

* Puvantilizm akımı (noktacılık)
Neo Empresyonizm (yeni izlenimcilik) diye de sanat tarihine geçmiş olan bu akım, Empresyonist görüşlerin etkisinde kalmış ve bir bakıma da onun devamı olarak gelmiştir. Puvantilistler, bilimsel metotlarla renk karışımını uygulamışlardır. Amaç, göz yolu ile renk karışımlarını sağlamaktır. Bu akımın sanatçıları renkleri paletlerinde karıştırarak tuvale sürmüyorlar; onun yerine, karışımını yapacağı renkleri, tuval üzerine yan yana küçük noktalar halinde koyarak, bu etkiyi sağlıyorlardı. Örneğin mavi ve sarı renkleri, küçük noktalar ya da kareler halinde yan yana sürüldüğünde, uzaktan yeşil görünür. Gözün bu aldanışı, renklerde titreşim yaptığı için, resimde hoş bir görünüm sağlar.
Bu akımın başlıca sanatçıları Seurat ve Signac’tır.

* Empresyonizm (izlenimcilik)
Resim tarihindeki sürekli yeniliklerin hareket noktası sayılır. Empresyonizme göre, açık havada bulunan eşyaların renk görünümleri günün her saatinde değişir. Ağaçların yeşil rengi öğle üzeri daha parlak, daha canlı görüldüğü halde, akşama doğru koyu renkte ve donuk görünür. Bu akımın kurucuları, atelye çalışmalarından çok, açık havada çalışmaya önem vermişlerdir. Çünkü aradıkları canlı ve temiz renkleri, gün ışığının parlaklığında bulmuşlar, koyu ve karanlık renklere resimlerinde yer vermemişlerdir. Renk, ya olduğu gibi ya da değerini düşürmeyen başka bir renkle karıştırılmıştır. Işıklar sarı, turuncu, kırmızı tonlarında aranmış, gölgeler de bunların zıtları olan mavi, mor, yeşille boyanmıştır. Böylece resimde, renkleri kirletmeden eşyanın hacim etkisi sağlanmaya çalışılmıştır.

Empresyonizmin öncüleri ve temsilcileri Edouard Manet, Claude Monet, Alfred Sisley’dir. Kendilerine özgü çalışmalarıyla Auguste Renoir, Edgar Degas, Camiile Pissaro, Paul Cezanne de bu akım içerisinde yer alan ressamlardır. 1874’de Paris’te empresyonist ressamlar birleşerek ortak bir sergi açtılar; fakat bu gösteri, hiç beğenilmedi. Eleştiricilerden biri, Monet’nin “Güneş Doğarken Izlenim” adlı tablosunu alay’ konusu ederek, gazetesinde çıkan yazısında bu sanatçılara Empresyonistler (izlenimciler) adını taktı. Bu yakıştırmayı ressamlar da benimsediler ve böylece bu akımın da adı olarak kaldı.

* Post Empresyonizm akımı (Art izlenimcilik)
Empresyonizm akımının etkisinde kalan fakat onun sınırlı kurallarına bağlanmayan sanatçıların yoludur. Van Gogh, Gauguin, Lautrec bu akımın içerisinde yer almış büyük sanatçılardır. Bunlar empresyonizmin araştırıcı ruhundan yararlanarak birbirinden değişik tarzda çalışmalar yapmışlardır. Doğanın özelliklerini, birlikte
yaşadıkları varlıkların karakterlerini konu alarak, kendi yaşamlarına uygun bir biçimde bunları işlemişlerdir

* Fovizm akımı (Yırtıcılık)
“Bir tabloya bakarken onun neyi göstermek istediğini unutmak gerek.” diyen Matisse, bazı ressamlarla birlikte eserlerini 1905 yılında sergiledi. Bu resimlerde, renkler birbiri ile hemen hemen hiç karışmamışlardı.
Biçimlerde de derinlik yoktu. Ressamlar hiçbir kayıt tanımadan kendilerini duygularına vermişlerdi. O zamana kadar henüz empresyonizme dahi iyice alışamamış olan halk, sergideki bu yapıtları tepki ile karşıladı. Bir eleştirici, sergiyi gezerken yapıtların arasında klasik italyan üslQbundaki küçük bir
heykeli görünce “Vahşıler arasında bir Donatelo.” demişti. Sanatçılar da bu kelimeyi benimsediler ve “Fovistler” olarak tanındılar.
Başlıca temsilcileri: Matisse, Dufy, Vilaminek, Derain’dir

* Ekspresyonizm (Anlatımcılık) akımı
Ekspresyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. Fakat bu görüşte önemli olan kişinin ruhsal durumudur. Doğa ikinci planda kalır. Bu akımın sanatçıları, kendilerini boğan, ezen, ıstırapları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını, yeni bir renk ve biçim görüşüyle anlatmak istemişlerdir.
Yapıtlarında kadın vücutlarını çekinmeden çirkinleştiriyorlar; insan yüzlerini korkunç, iğrenç ifadeli karnaval maskeleri halinde yapıyorlardı. Çizgileri kaprisli, kullandıkları renkler ise, fovist ressamlarınki gibi cerasetlidir. Bu anlayışın ilk izleri Van Gogh ve Munch’un yapıtlarında görülür.
Diğer temsilcileri ise Kirchner, Nolde, Rouault, Modigliani’dir

* Fütürizm akımı (Dinamizm-Hareket)
1909 yılında italya’da, önce şiirde sonra da resimde ortaya çıkmıştır. Geçmiş ve geleneksel görüşleri reddeden bir akımdır. Fütürizmde yapılmak istenen şey, evrendeki hareketin bir anını tesbit etmek değil;
hareketin kendini duyurmaktır. Bu akımın en önemli özelliği, her şey hareket halindedir ve değişmektedir. Hareket halindeki varlıkların gözde bıraktıkları etki algılanıncaya kadar hareket yeniden değişir. Bu nedenle
koşan bir at, dört değil, yirmi ayaklıdır ve ayakların hareketi de üçgen biçimindedir. Çok çabuk hareket eden bir insan veya cisim, çizgilerini hava içinde eritir. Bu yüzden gözlerimiz, onun yapısını farketmez. Çok çabuk hareket eden cisim sanki parçalanmış moleküller halindedir. Bu bilimsel gerçek Fütüristlerin sanat görüşü olmuştur. Bunlar daha çok fırtınalı denizler, son hızla giden otomobiller, dansözler gibi hareketli
konuları seçmişlerdir.
Akımın temsilcileri: Boccioni, Balla, Severini’dir.

*  Soyut resim akımı
Abstre ya da Nonfigüratif diye de adlandırılan ve doğa görüntülerine bağlı olmayan bir akımdır. Uygulama alanı resim sanatı içinde kalmamış; biçim ve renklere sonsuz bir serbestlik tanıması nedeniyle heykeıtraşlık, mimarlık, süsleme, dekor ve kostüm gibi sanatları da etkisi altında bırakmıştır. Günlük eşyaların biçim ve renkleri bile, soyut sanatın etkisi altında kalmıştır. Soyut resimde sanatçının amacı, çizgi ve renkleri düzenli bir biçimde yüzey üzerine yerleştirerek duygusal kompozisyonlar elde etmektir.
Bu akımın temsilcileri de Kandinsky ve Mondrian’dır.

* Sürrealizm akımı (Gerçek Üstücülük)
Sürrealist ressamlar doğanın mantıki görünüşünü değil, insanın bilinç altında ve rüyalarındaki alemi göstermek istemişlerdir.
Bu akımın temsilcileri Klee, Miro ve Salvador Dali’dir.

* Poart Resim Akımı
1960 yıllarından sonra beliren bu akım, Amerika ve Avrupa’da kendini gösterdi. İngilizce “patlamak-atılmak”  anlamına gelen pop kelimesi günümüzün uzay çağı düşüncesini de yansıtmaktadır. Bu akımın sanatçıları günlük hayatta kullandığımız her şeyi hiç çekinmeden resmin içine koydu. Konserve kutusu etiketlerinden, artık kumaş parçalarına hatta musluklara kadar bir çok şey oldukları gibi tabloda yer aldı. Sanatçılar etiketi, kumaşı, musluk v.b. gibi şeyleri resimlerinde bir öge olarak kullanmaya başladılar. Onlar için önemli olan şey, günlük hayatta çok kullandığımız eşyaları alışılmamış bir biçimde bir araya getirerek ya da çizip, renklendirerek yepyeni anlamlar elde etmekti.

* Kübizm akımı
Kübizm akımının sanatçıları, çevresindeki her şeyi geometrik biçimler olarak görüyorlar, Cezanne’in yukarıdaki sözünden hareket ediyorlardı. Kübizme empresyonist görüşe bir tepki olarak incelemek yerinde olur. Çünkü bu sanatçılar empresyonizmdeki renk oyunlarını bırakarak, varlıkların geometrik yapılarını ön plana alıyorlardı. Kübizm de, başlangıçta diğer sanat akımları gibi anlaşılamamış, alaya alınmıştır. Bu akıma alayolsun diye takılan “küp” “kübizm” olarak geçmiştir. Hemen hemen her akımla ilgilenen Picasso kübizmin de kurucularındandır.
Braque, Gris, Legerde bu akım içerisınde yer alan sanatçılardır.

* Dadaizm Resim Akımı
Fransızca “Tahta At” sözcüğünden alınmıştır. Dadaizm Birinci Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıktı.
Savaş  sonunda bütün insani değerler yıkılıp yok olmuştu. Birinci Dünya Savaşını yaşayan sanatçılar, böyle bir uygarlıkta sanatın ancak yıkıcı bir sanat olabileceğini düşündüler. Uygarlığın kendisi yıkıcı olduğunndan dolayı, bu dönemin sanatçılarının meydana getirdiği eserler de her şeyi parça parça edecekti.
Bu akımın ilk  belirtisi 1916’da görüldü. Dadaizm akımının ilginç yanı, sanata karşı çıkan bir sanat akımı olmasıydı. Dadaistlerin en büyük amacı saldırmak, kızdırmak, olmayacak şeyler yapıp, insanlık adına yapılan soytarılıkları parça parça etmekti.
Dadaizm resim akımının temsilcileri: Duchamp, Picabia, Arsenberg’dir.

Yağlı Boya Resim

Rönesans devrinden beri uygulanan bir resim tekniğidir. Yağlı boya resim üzerinde devamlı çalışabilme olanağı vardır. Yapılan resimler uzun ömürlüdür. Resimlerin temizlenme ve bakım kolaylığı olması nedeniyle diğer tekniklerden daha fazla tercih edilmektedir.

* Yağlı Boya Resim Araç ve Gereçleri
1) Yağlı boya çantası
Yağlı boya çalışmalarında kullanılan araç ve gereçleri koymaya ve korumaya yarayan çantadır. Bunlar değişik büyüklükte hazır olarak satılır veya isteğe uygun olarak marangozlara da yaptırılabilir. İç kısmı bölümlüdür. Bu bölümlere araç ve gereçler yerleştirilir.

2) Palet
Yağlı boya resimde kullanılan boyalar, limon ya da ceviz ağacından yapılmış palet denen düz bir levha üzerine dizilir. Bunların biçimleri genellikle ovaldir. Paletin bir kenarında baş parmağın geçeceği büyüklükte bir delik vardır. Sol elin baş parmağı bu delikten sokularak palet güzelce kavranır ve paletin altında kalan boş parmaklarla da fırçalar tutulur. Tahta paletler dışında, piyasada plastikten yapılmış paletler de satılmaktadır. Pal et bulunmadığı zamanlarda beyaz fayanslardan ya da kalın camlardan yararlanılabilir. Paletin cinsi ne olursa olsun çalışmalardan sonra, fırçaların temizlendiği gibi temizlenmelidir.

3) Spatüla
Çelikten yapılmış ince levha sapı ağaçtandır. Mala biçimindedir.
Boya karıştırmaya, resim üzerindeki fazla boyaları kazımaya ve paleti temizlemeye yarar.

4) Resim Sehpaları
Yağlı boya resim yaparken elin resme sürtünmemesi gerekir.
Bu nedenle tuvale destek olması için sehpa kullanılır.

İki türlü sehpa kullanılır:
a) Kır sehpaları :
Kolay taşınması ve hafif olması nedeniyle genel olarak dışarda yapılan resim çalışmalarında kullanılır.
Falzla yer kaplamaması için ayakları iç içe girerek, portatif biçimde hazırlanmışlardır.
b) Atölye sehpaları :
Bu tür sehpalarda taşıma sorunu olmadığından, en rahat çalışma ortamı düşünülerek hazırlanmışlardır. Bu sehpaların iskemleleride aynı rahatlık düşünülerek hazırlanır.
Dışarıda yapılacak çalışmalar için kır sehpaları kullanılır. Kolay taşınması için hafif malzemelerden yapılır.

5) Boyalar
Çeşitli toz boyalar bazı yağlarla karıştırılarak elde edilir.
Piyasada yumuşak madenı tüpler içerisinde hazır olarak satılır.

6) Fırçalar
Fırçalar, boyaları palet üzerinde karıştırmak ve tuval üzerine sürmek için kullanılır. Kılları yassı veya yuvarlak biçimde olur. Yassı olanların kalınlıkları, milimetre ölçüsünde 2 , 4 , 6 , 8 ,10 , … diye numaralandırılmıştır. Yağlı boya fırçalarının kılları genellikle iki cinstir. Birincisi sert kıllı hayvanlardan ve naylondan yapılanlardır.  Bunlar ucuz olanlardır. İkinci cins ise, samur kıllardan yapılanlardır. Bunlar diğerlerine göre biraz daha yumuşak ve pahalıdır. Fırçaları çalışmalardan sonra neft (terebentin, tiner, gaz, benzin) ile iyice silmelidir. Daha sonra da ılık sabunlu su ile yıkamalıdır. Yıkanan fırça sonraki çalışma için zeytin yağına batırıp, öyle saklamalıyız. Aksi halde kılları arasında kuruyan boya artıkları, fırçayı kullanılmaz hale getirir.

7) Yağlar
Yağlar kullanış yerlerine göre iki guruba ayrılır:
– Bezir yağı, haşhaş yağı, ceviz yağı boyaları inceltmeğe yarar. Bunlar boyayı besler ve kuvvetlendirir.
Boyaların inceltilmesi  ve karışımları bu yağlarla yapılır
– Neft yağı, terebentin, gaz, benzin, tiner  boyaları çürütmeğe yararlar. Bu sıvılar boyanın yağını bozar ve matlaştırır. Bunlar yağlı boyayı çürüttüğü için temizleme işlerinde kullanılır. Çalışma sırasında fırçadaki rengi silmek istersek, önce bu sıvılardan birine fırçanın kıllarını batırıp çalkalarız; sonra da bir bez parçası ile kurularız.

8) Vernik
Vernik yağlı boya resimleri havanın etkisinden korur.
Resimlerin daha parlak görünmesini sağlar.
Verniklerin renksiz olanları tercih edilmelidir.

9) Gode
Resim çalışmasları sırasında gerekli olan yağ ve sıvıları palete yakın tutmak için kullanılan araçlara gode denir. Godelerin sıvıyı toplayan kısmı geniştir. Ağzı fırçaların rahatlıkla girip çıkabileceği şekilde dar olmalıdır. Godeler genellikle çinkodan veya tenekeden yapılmıştır. İki hazneli ve palete sıkıştırılacak biçimde yapılmışlardır.

10) Tuval
Yağlı boya resmi yapmak için kullanılan yüzeye tuval denir. Tuval için gerekli yüzey, bez, mukavva, kontrplak, duralit ya da sunta olabilir. Bunlar doğrudan doğruya kullanılırsa boyaların yağını emerek renklerin kuvvetini azaltır ve matlaştırırlar. Boyanın fazla harcanmasına da yol açarlar. Bu nedenle resim yapılacak yüzeyin astar boya ile kaplanması gerekir. Tuval, piyasada hazır olarak satılır. Fakat resmi yapan tarafından da hazırlanabilir.

* Tuval hazırlama çalışması:
Yüzey olarak seçilen malzeme bez ise, önce şasiye gerilir. Şasi tahtadan yapılmış düz çerçevedir. Yapılacak resmin büyüklüğüne uygun 4-5 cm enindeki dört adet tahta çıta, köşeleri geçme olarak çatılır. Çerçeveyi çatmadan önce de bez, hangi kısmına gerilecekse o taraf içe doğru meyilli olarak rendelenir. Bu da resim yapılırken bezin çerçeve kenarına yapışmamasını, çerçevenin iç kısmına gelen boyanın iz bırakmamasını sağlar. Çerçeveden biraz daha büyük kesilen bez (keten cinsinden), raptiye ya da geniş başlı küçük çiviler yardımı ile şasiye gerilir. Bezden yapılan tuval böyle hazırlandıktan sonra, üzerine önce bir kat tutkallı su sürülür. Tutkallı suyun kıvamı, tutkallı boya hazırlanışında olduğu gibidir. Bu arada genişçe bir kapta bezir yağı ile çinko üstübeç iyice karıştırılıp boza kıvamına getirilir. Kuruyan tutkallı suyun üzerine bu astar boya, geniş bir fırçayla önce yukarıdan aşağıya sonra soldan sağa olmak üzere sürülür. Bu işlem, tuval için uygun olan diğer yüzeylere de aynen uygulanabilir.

* Yağlı Boya Resmin Yapılışı
– Konu, kurşun kalem veya füzenle tuval üzerine çizilir.
– Çizme işlemini bastırmadan yapmalıdır.
– Çizimde, konu ana hatlarıyla göstermelidir.
– Hafif çizilen çizgileri düzeltmek daha kolay olur.
– Çizgilerin üzerinden sürülecek boyanın altından çizgiler gözükmez.
– Desen çizildikten sonra, modelin esas renkleri astar olarak sürülür.
– Sürülen astar boya kalın olmamalıdır.
– Işık gölgeler büyük renk parçaları halinde sürülmelidir.
– İstmediğimiz renkleri, boya yaşken bir bezle veya spatüla ile temizlemeliyiz.
– Astar boya kuruduktan sonra, resmin ayrıntılarına geçilir.
– Yağlı boya çalışmalarını belirli kalıp içine sokmak doğru değildir.
– Resim yapan kimsenin çalışmaları ilerledikçe, bilgi ve becerisi de gelişir.
– Kişi zamanla kendine uygun çalışma tekniğini bulacaktır.
– Yağlı boya resim çalışmalarında araç ve gereçleri tanımak, renk karışımlarını öğrenmek için bol alıştırma yapılmalıdır.
– Kişiler büyük ressamların eserlerini incelemeli, aslına uygun şekilde kopya edilmelidir. Bu taklit çalışmaya uzun süre devam etmemelidir.

Suadiye Çerçeveci

Suadiye Tonozlu Sok 28 Adresindeki mağazamız hizmete girmiştir. 1000 e Yakın ahşap ve lamine çerçeve çeşidi, 100 çeşit paspartu çeşidi, özenli işçilik, uygun fiyatla hizmetinizdeyiz.

Eve teslim, istenirse montaj seçeneklerimiz mevcuttur.
HARİTADA GÖSTER

Çerçeve, çerçeveci

Çerçeve Nedir ?

Çerçeve geçmiş yıllarda sadece hatıra resimleri korumak ve güzel görünebilmesini sağlamak için ahşaptan yapılan dekoratif ürünlerdi.

Ancak günümüzde resmin yanında, patikten  gömleğe, madalyadan kaşığa kadar herşey çerçevelenmekte…

Ahşap çerçevelerin yanında lamine denen bir tür plastikten yapılan çerçeve çeşitleride üretilmektedir. Dilenen Desen folyolama tekniğiyle üstüne aktarılır. Birebir ahşap görünümü veya varak görünümü elde edilebilir. Ahşap kadar sağlam olmasada fiyatından ötürü daha çok rağbet görmektedir.

Çerçeve, çerçeveci

Çerçeveci

Çerçeveci

Sanatçısınız serginiz var….

1000 e yakın çerçeve numuneleri 3 tane şubemizle hizmetinizdeyiz.

Nasıl götürürüm diye düşünmeyin, biz getirelim.
———————————————————————–
Mimarsınız…..

Web sitemizden Y.boya tablo,  dekoratif tablo,  dijital baskı,  poster ve çerçeve numunelerimizi inceleyiniz.

Dilerseniz örnekleri mekanınıza  getirip yerinde deneyelim.

Kataloglarımızı ofisinizde sunalım.

Adetli alımlarda iskonta uygulayalım.

Tüm ürünleriniz proje mekanınıza getirelim.

Montaj yapalım.

——————————————-

Firma sahibisiniz…….

Promosyon dağıtmak istiyorsunuz.

Osmanlı Arması, Polyester ayetAtatürk v.b 3 boyutlu ürünler yapalım.

Cam altına firmanızın logosunu ekleyelim.

Ürünleriniz tanıtmak, bayilerinize görsel yaptırmak istiyorsunuz….

Ürünlerinizin datalarını canvasa veya kuşe kağıda basıp, çerçeveleyelim.

————————————————————————————————-

Gıda sektöründesiniz…….

Sertifikalarınızı çerçeveleyelim.

————————————————————————————————

Dersahane sahibisiniz…..

Yetiştirdiğiniz öğrencilerin sertifika veya diplomalarını çerçeveli vermek istiyorsunuz…

Adetli ve sürekli işlerde inanılmaz indirimler…

——————————————————————————-

Annesiniz…..

Çocuğunuz okulda resim yapıyor ve düzenlenen sergiye katılacak…..

Resimleri toplu getirin, indirimden faydalanın….

Çerçeve, çerçeveci, suadiye çerçeveci, ümraniye çerçeveci


Etiket Bulutu